XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” odbyła się 25-28 marca 2021 roku w formie spotkania online. W wydarzeniu wzięło udział ponad 550 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski i z zagranicy. W Konferencji uczestniczyli również przedstawiciele firm, portali internetowych oraz placówek medycznych.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:

 • Prof. Michael Giersig – Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Tytuł wystąpienia: Nanomateriały do aplikacji w elektronice i biomedycynie

 • dr Łukasz Lamża – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński

Tytuł wystąpienia: Co to właściwie jest interdyscyplinarność?

 • dr hab. Grzegorz Brona – Creotech Instruments, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

Tytuł wystąpienia: Wielkie oko z nieba, czyli gdzie trafiają dane satelitarne i czemu na jednej złotówce zainwestowanej w kosmos, zarabiamy na Ziemi siedem złotych

 • Łukasz Bondar – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Tytuł wystąpienia: Sezonowy akumulator ciepła dla celów ogrzewania pomieszczeń wykorzystujący przemiany termochemiczne zasilany energią z OZE (SEASTOR)

 • Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Tytuł wystąpienia: Wyzwania rynku mieszkaniowego i kredyty hipoteczne

 • Piotr Szczepanek – Dyrektor Pionu Systemów Sieciowych, Comp S.A.

Tytuł wystąpienia: Treatnet – technologie bezpieczeństwa operatora dla klientów w czasach COVID-19

Celem Konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych, a także integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

Tematyka Konferencji obejmowała prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z wielu obszarów wiedzy. Uczestnicy wydarzenia przedstawili swoje wyniki badań w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego.

 

Komitet Naukowy:

dr hab. Justyna Bohacz, prof. UP, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Grzegorz Brona, Creotech Instruments, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

dr hab. Anna Dymmel, prof. UMCS, Katedra Humanistyki Cyfrowej, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS, Katedra Immunobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Michael Giersig, Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Paweł Glibowski, prof. UP, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. inż. Arkadiusz Gola, prof. PL, Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. DSW, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP, Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS, Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, Katedra Pedagogiki i Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Rektor Politechniki Lubelskiej

dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP, Instytut Spraw Społecznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. UTH Radom, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr hab. n. farm. Anna Serefko, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej, Pracownia Badań Przedklinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Anna Tryksza, Katedra Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. n. med. Iwona Wertel, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Urszula Złotek, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

dr Agnieszka Demczuk, Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Maciej Frant, Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

dr n. farm. Ewa Gibuła-Tarłowska, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr inż. Łukasz Grabowski, Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska

dr inż. Daniel Janczak, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska

dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Karol Juszka, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

dr n. farm Katarzyna Klimek, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr n. med. Wioleta Kowalska, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Małgorzata Kozioł, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Łukasz Lamża, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński

dr Karol Lemański, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

dr Łukasz Lewkowicz, Katedra Myśli Politycznej. Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. n. wet. Piotr Listos, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Agnieszka Malik, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o  Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Kamil Mazurek, Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr n. praw. Jolanta Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med., dr n. prawn. Łukasz Pilarz, Oddział Otolaryngologii, Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o. w Gliwicach

dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr inż. Maciej Szeląg, Katedra Budownictwa Ogólnego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

dr Izabela Anna Szkurłat, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Akademia Pomorska w Słupsku

dr Dorota Tymura, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Anna Walkiewicz, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN

dr Rafał Wawer, Katedra Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Liliana Węgrzyn-Odzioba, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr n. med. Justyna Woś, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr n. o zdr. Kinga Zdunek, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Komitet Organizacyjny:

· Beata Bujalska · Maria Kurzylewska
· Ewelina Chodźko · Kamil Maciąg
· Agata Chudzik · Monika Maciąg
· Natalia Czerwińska · Izabela Miturska
· Zbigniew Czyż · Aleksandra Modlińska
· Alicja Danielewska · Izabela Mołdoch-Mendoń
· Weronika Domerecka · Agnieszka Norek
· Karolina Głogowska · Jolanta Orzelska-Górka
· Łukasz Grabowski · Emilia Osmólska
 · Monika Iwaniuk · Klaudia Parafiniuk
· Maria Jaworska · Anna Pawłowska
· Wiktoria Jemielniak · Małgorzata Samuła
· Joanna Jędrzejewska · Małgorzata Samuła
· Kinga Kalbarczyk · Konrad Skrzątek
· Paulina Kazimierczak · Marcin Szklarczyk
· Joanna Kocięcka · Joanna Szydełko
· Klaudia Kowalik · Magdalena Szydełko-Gorzkowicz
· Wioleta Kowalska · Paulina Szymczyk
· Agata Krzos · Justyna Woś
· Adam Kubaczyński · Aleksandra Zając

 

Organizator:

 • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

 

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli:

 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Klaster Lubelska Medycyna,
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika,
 • Prezydent Miasta Lublin,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater (Politechnika Lubelska),
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Patronatem Medialnym wydarzenie objęli:

 

Sponsor:

 • Journal of Casting & Materials Engineering,
 • Comp S.A.
Facebook