W ramach organizacji wydarzenia oferujemy Państwu możliwość opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej. Wydane w ten sposób prace, spełniające określone kryteria, są uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego (5 pkt. MNiSW) oraz stanowią bardzo mocny element wszelkich wniosków o stypendia naukowe, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawienia swojej wiedzy. Podstawa prawna potwierdzająca liczbę punktów dostępna jest tutaj.

Monografia naukowa to spójne tematycznie, recenzowane opracowanie naukowe, przedstawiające poruszane zagadnienia w sposób oryginalny oraz twórczy. Mogą to być zarówno prace badawcze, jak i przeglądowe. Publikacje, aby mogły zostać włączone do monografii, muszą posiadać charakter naukowy oraz otrzymać pozytywną recenzję.

Zamieszczenie rozdziału w monografii naukowej to bardzo dobry sposób na podzielenie się wynikami własnych badań naukowych, przedstawienie swoich zainteresowań naukowych oraz wyczerpujące omówienie konkretnego problemu lub zagadnienia.

Do kiedy należy napisać rozdział do monografii?
Termin nadsyłania rozdziałów do monografii wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów upływa z dniem 31 marca 2018 r. Przesłanie pracy i oświadczenia z opóźnieniem, bądź zastosowanie formatowania niezgodnego ze wzorem rozdziału powoduje brak gwarancji jej opublikowania w planowanym terminie (więcej w tutaj). Ze względu na dotychczasowe doświadczenia i trudności z organizacją własnej pracy zespołów redakcyjnych, autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty. Stanowi ona gwarancję dostosowania się autorów do terminów, wymogów technicznych, a także do terminowego naniesienia poprawek. Obliguje ona również Komitet Organizacyjny do zrecenzowania i przygotowania do wydania (skład, łamanie oraz korekta) otrzymanych rozdziałów. Autorzy każdego rozdziału otrzymają jeden papierowy egzemplarz monografii. W ramach opłaty nie zostały uwzględnione koszty wysyłki egzemplarza. Istnieje możliwość nabycia większej liczby papierowych egzemplarzy książki. Informacje na ten temat roześlemy po ukazaniu się wersji elektronicznej.

Jak przygotować rozdział do monografii?
Rozdział do monografii należy przygotować w języku polskim w dokumencie znajdującym się tutaj (wzór rozdziału do monografii) (w tym oświadczenia papierowe autorów z oryginalnymi podpisami wszystkich współautorów; brak oświadczenia uniemożliwia przekazanie pracy do recenzji). Prosimy o bezwzględne dostosowanie się do wymogów formalnych, takich jak użyte style, długość pracy (minimum 20 000 znaków ze spacjami), a podczas przygotowania pracy o korzystanie i cytowanie literatury o charakterze naukowym (prosimy o korzystanie z aktualnej literatury naukowej). Nazwy nagłówków poszczególnych części pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Tematów i abstraktów rozdziałów do monografii naukowej nie należy rejestrować za pomocą formularza rejestracyjnego. Pełną treść rozdziału należy przesłać na adres kontakt@konferencja-tygiel.pl do 31 marca 2018 r.

Autorzy każdego z rozdziałów są zobligowani do zaakceptowania i przesłania oświadczenia w formie papierowej dostępnego tutaj (oświadczenie autorów rozdziału do monografii). Zachęcamy do pozostawienia papierowej wersji oświadczenia u Organizatorów podczas Konferencji. W innym przypadku oświadczenie w wersji papierowej należy przesłać na adres: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin. Na kopercie proszę dopisać nazwę Konferencji.

Rozdziały do monografii naukowej mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres kontakt@konferencja-tygiel.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Facebook